SARANDANEWS.AL

Lajme nga Saranda News Albania. Saranda Radio transmetim live nga Saranda dhe Ksamil. Lajmi fundit ne Saranda News.Al, Foto dhe Video Livestream

/ ATSH / Mbi 60 mijë persona të punësuar në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë do të përfitojnë pagën minimale nga data 1 prill bazuar në Paketën Ekonomike të shpallur nga qeveria për lehtësimin e pasojave për shkak të virusit COVID-19.

Ndihma financiare për të vetëpunësuarit/ të punësuarit llogaritet dhe jepet sipas listëpagesave të deklaruara nga subjektet tatimpaguese. Kjo pagesë do të shkojë direkt në llogaritë e tyre bankare.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj bën të ditur se nga dita e hënë nisin aplikimet për ndihmën ekonomike.

Sipas saj, janë 60 421 individë të punësuar dhe të vetëpunësuar në biznesin e vogël me xhiro deri 14 milionë lekë që përfitojnë nga një prej masave të ndërmarra në paketën financiare të qeverisë.

Denaj ftoi subjektet të plotësojnë kërkesën për të përfituar ndihmën financiare pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve duke filluar nga dita e hënë.

“Plotësoni me përgjegjësi të dhënat personale të punonjësve dhe llogaritë e tyre bankare. Çdo qytetar do të përfitojë pagën prej 26 mijë lekë çdo muaj në llogarinë e tyre bankare”, apeloi Denaj.

Ndërkohë Tatimet publikuan dhe procedurat dhe kriteret e aplikimit për të gjithë të interesuarit.

Kriteret dhe mënyra e aplikimit për përfitimin e pagës:

Në bazë të VKM nr.254 datë 27.03.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19”, i cili hyn në fuqi prej datës 1 prill 2020, ju informojmë për kriteret dhe mënyrën e aplikimit që duhet të kryejnë subjektet përfitues, të cilët:

 • për vitin 2019 kanë realizuar të ardhura deri në 14 milionë lekë,
 • duhet të kenë ndërprerë aktivitetin në zbatim të Urdhrave të Ministrit së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS), të dala për këtë qëllim, si dhe
 • duhet të kenë përgjegjësi tatimore për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimin mbi fitimin

Përfitues të ndihmës financiare të barabartë me pagën minimale në rang vendi, në fuqi, prej 26.000 lekë në muaj, janë:

 1. personat fizikë të vetëpunësuar;
 2. punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar;
 3. të punësuarit në personat fizikë tregtarë.
 4. të punësuarit në personat juridikë,

me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë, sipas listëpagesave të deklaruara nga subjektet tatimpagues, të cilët duhet të kryejnë edhe aplikimin për të përfituar ndihmë financiare, sipas Formularit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Individët e punësuar, që rezultojnë në më shumë se një listëpagesë, përfitojnë si ndihmë financiare vetëm një pagë minimale.

Subjektet që plotësojnë kushtet e mësipërme, duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet llogarisë së tyre të deklarimit elektronik në e-filing, kërkesën me të dhënat e përfituesve, sipas modelit bashkëngjitur, ku përfshihen:

 1. Të dhënat identifikuese të subjektit tatimpagues të pajisur me NUIS
 2. Të dhënat identifikuese të përfituesve, përfshirë të vetëpunësuarit, punonjësit e papaguar të familjes dhe të punësuarit:
 • emrin, atësinë, mbiemrin
 • numrin personal të identifikimit të përfituesit
 • bankën ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare
 • IBAN të llogarisë bankare të individit përfitues

Subjektet që do të plotësojnë kërkesën sipas Formularit të miratuar, bashkëngjitur, duhet të sigurohen që të plotësojnë të dhënat e sakta të individëve përfitues, ku numri personal i identifikimit ID dhe IBAN i llogarisë bankare janë të dhëna shumë e rëndësishme.

Pas verifikimit brenda 10 ditëve të muajit pasardhës, të të dhënave të dërguara nga aplikuesit, nga Drejtoritë Rajonale Tatimore ku subjektet janë të regjistruar, lista përmbledhëse me të dhënat e individëve përfitues të ndihmës financiare, paraqitet nga DPT, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, e cila, sipas VKM nr. 254, datë 27.03.2020, kryen pagesat për individët përfitues. /a.gjonaj/

error:
%d bloggers like this: